Agenda a Chofnodion drafft

Cyswllt: Jess Daniel - Gwasanaethau Democrataidd  07385401877

Eitemau
Rhif eitem

103.

Croeso ac Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Gynghorydd y Fwrdeistref Sirol D. Williams.

 

104.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a 

2.    Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

Cofnodion:

Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor, doedd dim datganiadau o fuddiant yngl?n â'r agenda.

 

 

105.

DEDDF HAWLIAU DYNOL 1998 A PHENDERFYNIADAU RHEOLI DATBLYGU

Nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu materion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu ar faterion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

 

106.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion nhw.

 

 

107.

Cofnodion 16.06.21 pdf icon PDF 439 KB

Cadarnhau cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 16 Medi, 2021 yn rhai cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau'r cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 16 Medi 2021 yn rhai cywir.

 

108.

NEWID I DREFN YR AGENDA

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r agenda yn cael ei ystyried mewn trefn wahanol yn unol â'r manylion yn y cofnodion isod.

 

109.

CAIS RHIF: 21/0256/10 pdf icon PDF 132 KB

Newid defnydd eiddo masnachol yn rhannol i eiddo preswyl er mwyn creu dau adeilad masnachol ac wyth fflat, ynghyd â gwaith cysylltiedig (Derbyniwyd Adroddiad Canlyniadau Llifogydd ar 05/07/2021, a derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig ar 07/07/2021).

22-22A STRYD CAERDYDD, ABERDÂR, CF44 7DP

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Newid defnydd eiddo masnachol yn rhannol i eiddo preswyl er mwyn creu dau adeilad masnachol ac wyth fflat, ynghyd â gwaith cysylltiedig (Derbyniwyd Adroddiad Canlyniadau Llifogydd ar 05/07/2021, a derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig ar 07/07/2021). 22-22A STRYD CAERDYDD, ABERDÂR, CF44 7DP

 

 Yn unol â chofnod 66 o'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 16 Medi 2021, trafododd y Pwyllgor adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaeth, Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu, sy'n amlinellu canlyniad yr ymweliad safle a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2021, mewn perthynas â'r cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Materion Ffyniant a Datblygu .

 

Yn unol â'r gweithdrefnau sydd wedi'u mabwysiadu, derbyniodd y Pwyllgor Mr Luke Brennan (Asiant). Cafodd e bum munud i gyflwyno'r cais uchod i'r Aelodau.

 

Siaradodd yr Aelod Lleol, Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol S. Bradwick, nad yw'n aelod o'r Pwyllgor, am y cais gan fynegi ei bryderon yngl?n â'r datblygiad arfaethedig.

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol ei gais i'r Pwyllgor ac, yn dilyn trafodaeth, penderfynodd yr Aelodau wrthod y cais uchod, yn groes i argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu. Roedd hyn am fod yr Aelodau o'r farn y byddai'r datblygiad yn cael effaith andwyol o ran diffyg amwynder.  O ganlyniad i hynny, caiff y mater ei ohirio tan y cyfarfod priodol nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu fel bod modd derbyn adroddiad gan y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu, a hynny drwy ymgynghori â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol yn ôl yr angen. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y cryfderau a'r gwendidau posibl sydd ynghlwm â gwneud penderfyniad yn groes i argymhelliad swyddog, neu unrhyw reswm arfaethedig neu reswm cynllunio dros wneud penderfyniad o'r fath.

 

 

110.

CAIS RHIF: 20/1365 pdf icon PDF 321 KB

3 Anheddau ar wahân gyda 4 ystafell wely, pob un â lle parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 3 char. (Ailgyflwyno cais 19/0449/10) (Derbyniwyd yr Adroddiad Ecoleg ar 5 Rhagfyr 2020. Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig, lleihau maint ffin y safle ac ail-leoli anheddau arfaethedig ar 5 Ionawr 2021. Derbyniwyd cynllun diwygiedig, gan ychwanegu stribed bioamrywiaeth / ecoleg, 14 Ebrill 2021).

Tir ger Brynllan, Ffordd Trebanog, Trebanog, Porth

 

 

Cofnodion:

3 Annedd ar wahân gyda 4 ystafell wely, pob un â lle parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 3 char. (Ailgyflwyno cais 19/0449/10) (Derbyniwyd yr Adroddiad Ecoleg ar 5 Rhagfyr 2020. Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig, lleihau maint ffin y safle ac ail-leoli anheddau arfaethedig ar 5 Ionawr 2021. Derbyniwyd cynllun diwygiedig, gan ychwanegu stribed bioamrywiaeth / ecoleg, 14 Ebrill 2021). Tir Ger Brynllan, Ffordd Trebanog, Trebanog, Porth

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais, a gafodd ei gyflwyno'n wreiddiol i'r Pwyllgor ar 7 Hydref 2021, pan wrthododd yr Aelodau'r cais yn groes i argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu, Cynllunio (Cofnod 76).

 

Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad pellach, a oedd yn tynnu sylw at gryfderau a gwendidau posibl cymeradwyo cais yn groes i argymhelliad swyddogion, ac yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu am y rhesymau canlynol:

 

·         Oherwydd agosrwydd y datblygiad at ael y bryn a thro, a'u cysylltiad â phrif briffordd brysur, byddai'r tair mynedfa newydd i gerbydau o bosib yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch defnyddwyr y briffordd ac amwynder preswylwyr. Ni fyddai'r datblygiad yn cydymffurfio â Pholisi AW5 Cynllun Datblygu Lleol Rhondda Cynon Taf na chanllawiau cynllunio atodol y Cyngor ar gyfer Mynediad, Cylchrediad a Gofynion Parcio.

 

(Nodyn: Ymatalodd  Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol G Hughes rhag pleidleisio ar yr eitem hon oherwydd nad oedd yn bresennol ar gyfer y ddadl lawn).

 

 

111.

CAIS RHIF: 21/0431 pdf icon PDF 504 KB

Amrywio amod 2 (cynlluniau wedi'u cymeradwyo) i ofyn am ganiatâd ar gyfer lleoliad adeilad, uchder adeilad, cwrt blaen a chladin allanol diwygiedig. (Cais gwreiddiol 19/0791/10). (Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 02/08/21)

Uned Storio oddi ar Heol y Beddau, Pontypridd

 

Cofnodion:

Amrywio amod 2 (cynlluniau wedi'u cymeradwyo) i ofyn am ganiatâd ar gyfer lleoliad adeilad, uchder adeilad, cwrt blaen a chladin allanol diwygiedig. (Cais gwreiddiol 19/0791/10). (Cynlluniau Diwygiedig wedi'u derbyn 02/08/21) Uned storio oddi ar heol y Beddau, Pontypridd

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais a adroddwyd yn wreiddiol i'r Pwyllgor ar 2 Medi 2021, lle penderfynwyd gohirio'r cais er mwyn cynnal ymweliad safle a gynhaliwyd ar  21 Medi 2021. Yna adroddwyd y cais yn ôl i'r Pwyllgor ar 7 Hydref, lle’r oedd yr Aelodau o blaid gwrthod y cais yn groes i argymhelliad Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu (mae Cofnod 78 yn cyfeirio at hyn).

 

Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad pellach, a oedd yn tynnu sylw at gryfderau a gwendidau posibl cymeradwyo cais yn groes i argymhelliad swyddogion, ac yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD gwrthod y cais am y rhesymau canlynol:

 

1. Byddai'r adeilad fel y'i codwyd, yn rhinwedd ei raddfa, ei ddyluniad diwydiannol a'i uchder gormodol yn cynrychioli math anghydweddol ac annatod o ddatblygiad a fyddai'n cael effaith andwyol ar amwynder gweledol deiliaid cyfagos, a chymeriad ac ymddangosiad y safle a'r ardal gyfagos, yn groes i Bolisïau AW5 ac AW6 o Gynllun Datblygu Lleol Rhondda Cynon Taf.

 

2. Bydd y defnydd ychwanegol arfaethedig o'r lôn is-safonol fel prif fodd mynediad i wasanaethu'r datblygiad arfaethedig yn creu mwy o beryglon traffig er anfantais i ddiogelwch priffyrdd a cherddwyr. Yn ogystal, bydd y datblygiad arfaethedig yn cynhyrchu symudiadau gwrthdroi cerbydau yn ôl ac ymlaen i'r briffordd gyhoeddus, gan greu peryglon traffig ar draul diogelwch priffyrdd, yn groes i Bolisi AW5 Cynllun Datblygu Lleol Rhondda Cynon Taf.

 

 

 

112.

CAIS RHIF: 21/0185 pdf icon PDF 199 KB

Trosi hen dafarn/gwesty yn 14 o fflatiau hunangynhwysol. (Derbyniwyd arolwg ystlumod 27 Awst 2021, a derbyniwyd cynllun safle diwygiedig, gyda lleoedd parcio oddi ar y stryd ar 8 Medi 2021)

Hen Westy'r Gordon, 60 Heol y Gelli, Gelli, Pentre

 

Cofnodion:

Trosi hen dafarn/gwesty yn 14 o fflatiau hunangynhwysol. (Derbyniwyd arolwg ystlumod 27 Awst 2021, a derbyniwyd cynllun safle diwygiedig, gyda lleoedd parcio oddi ar y stryd ar 8 Medi 2021) Hen Westy'r Gordon, 60 Heol y Gelli, Gelli, Pentre.

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais i'r Pwyllgor ac yn dilyn ystyriaeth hirfaith  PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn yr adroddiad ac i amod ychwanegol sy'n ei gwneud yn ofynnol i fanylion gael eu cytuno ar gyfer lleoliad y casgliad sbwriel, ac ar gyfer cwblhau cytundeb adran 106 i ddarparu fflat 1 x1 ystafell wely ar gyfer perchentyaeth cost isel (safon y farchnad), fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

(Nodwch: Ar yr adeg yma, gadawodd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol S. Powderhill y cyfarfod (3.38pm)).

 

(Nodyn: Ymatalodd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol W Owen rhag pleidleisio ar yr eitem hon, ar ôl ymuno â'r cyfarfod yn ystod y cyflwyniad ac felly doedd ddim yn bresennol ar gyfer y ddadl lawn).

 

 

113.

CAIS RHIF: 21/0895 pdf icon PDF 301 KB

Garej ddomestig sengl

Wrth ymyl 22 Stryd Clarence, Ton Pentre, Pentre

 

 

Cofnodion:

Garej ddomestig sengl, wrth ymyl 22 Stryd Clarence, Ton Pentre, Pentre

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais uchod i'r Pwyllgor. Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu.

 

114.

CAIS RHIF: 21/0883 pdf icon PDF 348 KB

Newid defnydd o garej fasnachol i 4 uned fanwerthu hunangynhwysol gydag estyniad unllawr ac addasiadau

Trealaw Tyres, Heol Brithweunydd, Trealaw, Tonypandy

 

Cofnodion:

Newid defnydd o garej fasnachol i 4 uned fanwerthu hunangynhwysol gydag estyniad unllawr ac addasiadau TREALAW TYRES, HEOL BRITHWEUNYDD, TREALAW, TONYPANDY

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Cynllunio y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafodaeth, PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad.

 

115.

GWYBODAETH I AELODAU SY'N YMWNEUD Â'R CAMAU GWEITHREDU WEDI'U CYMRYD O DAN BWERAU DIRPRWYEDIG pdf icon PDF 107 KB

Rhoi gwybod i Aelodau am y canlynol, ar gyfer y cyfnod 11/10/2021 – 22/10/2021.

 

Penderfyniadau Cynllunio a Gorfodi – Apeliadau a Dderbyniwyd.

Penderfyniadau Dirprwyedig – Ceisiadau wedi'u cymeradwyo a'u gwrthod gyda rhesymau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNODD yr Aelodau dderbyn adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Materion Cynllunio mewn perthynas â'r Penderfyniadau Apeliadau Cynllunio a Gorfodi a ddaeth i law, Cymeradwyaethau Penderfyniadau a Gwrthodiadau Dirprwyedig gyda rhesymau, Trosolwg o Achosion Gorfodi a Phenderfyniadau Gorfodi Dirprwyedig ar gyfer y cyfnod 11/10/2021 – 22/10/2021.