Agenda

Cyswllt: Ms J Nicholls - Principle Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT

 

 

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Gynghorwyr, yn unol â gofynion Cod Ymddygiad y Cyngor.

 

Nodwch:

 

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.   Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

1.

Cofnodion pdf icon PDF 229 KB

 

 

Derbyn cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 18 Mawrth 2021.

 

 

 

 

 

2.

RHAGLEN WAITH DDRAFFT pdf icon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Y DIWEDDARAF - ADFER YN DILYN Y PANDEMIG pdf icon PDF 117 KB

4.

ADOLYGIAD Y CADEIRYDD

Adlewyrchu ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen a chadarnhau a yw'r aelodau am wneud unrhyw argymhellion ffurfiol

 

5.

DOLENNI YMGYNGHORI

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

6.

MATERION BRYS

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.