Agenda

Lleoliad: Virtual

Cyswllt: Sarah Daniel - Senior Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Buddiant

 

Derbyndatganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

Noder:

1. Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

 

2. Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 152 KB

 

 Derbyncofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor CraffuCynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 14 Ionawr 2021.

 

3.

RHAGLEN WAITH AR GYFER Y DYFODOL pdf icon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

EFFAITH COVID-19 AR WEITHREDU'R ADRAN PARCIAU A CHEFN GWLAD pdf icon PDF 228 KB

5.

ADOLYGIAD Y CADEIRYDD A DOD Â'R CYFARFOD I BEN

Adlewyrchuar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen.

 

6.

DOLENNI YMGYNGHORI

Gwybodaethmewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

 

7.

Busnes Brys

Trafodunrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.