Eich Cynghorwyr by Ward

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

Maent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

 Abercynon


 • Y Cynghorydd Elaine George

  Abercynon

  Llafur


 • Y Cynghorydd Rhys Lewis

  Abercynon

  Llafur

  Aelod o’r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol a Chadeirydd Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol

 Brynna

 Canol Rhydfelen


 • Y Cynghorydd Maureen Webber

  Canol Rhydfelen

  Llafur

  Dirprwy Arweinydd, Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor ac Adnoddau Dynol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Penodiadau ac Is-Gadeirydd y Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo

 Cilfynydd

 Cwm Clydach


 • Y Cynghorydd Mark Norris

  Cwm Clydach

  Llafur

  Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol a Chadeirydd y Pwyllgor Pensiynau

 Cwm-bach

 De Aberaman

 Dwyrain Aberdâr

 Dwyrain Aberpennar

 Dwyrain Tonyrefail

 Ffynnon Taf

 Glyncoch

 Glynrhedynog

 Gogledd Aberaman

 Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed

 Gorllewin Aberpennar

 Gorllewin Tonyrefail

 Hirwaun

 Llanharan


 • Y Cynghorydd Geraint Hopkins

  Llanharan

  Llafur

  Aelod o’r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, Cadeirydd Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Rhianta Corfforaethol

 Llanhari

 Llanilltud Faerdref

 Llwyn-y-pïa

 Pen-y-graig

 Pen-y-waun

 Penrhiw-ceibr

 Pentre’r Eglwys

 Pont-y-clun

 Rhondda

 Ton-teg

 Tonypandy

 Tonysguboriau

 Trallwng


 • Y Cynghorydd Michael Powell

  Trallwng

  Democratiaid Rhyddfrydol

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair a'r Cadeirydd, Pwllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

 Trealaw


 • Y Cynghorydd Joy Rosser

  Trealaw

  Llafur

  Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Addysg a Chynhwysiant a Chadeirydd Pwyllgor Llywodraethwyr (Penodiadau) yr Awdurdod Addysg Lleol, Cadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion ac Is-Gadeirydd Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg

 Tref Llantrisant

 Tref Pontypridd

 Treforrest

 Treherbert

 Treorci

 Tylorstown

 Tyn-Y-Nant

 Y Beddau

 Y Cymer

 Y Ddraenen Wen

 Y Gilfach-Goch

 Y Graig

 Y Maerdy

 Y Pentre

 Y Porth

 Y Rhigos

 Ynys-hir

 Ynys-y-bŵl

 Ystradyfodwg

 Not specified