Strwythur y Pwyllgor

App modern.gov ar gael
Gallwch weld dogfennau pwllgor cyhoeddus ar eich iPad neu Dyfais Android gyda’r app modern.gov am ddim.

O ganlyniad i symud Siambr y Cyngor, a'i hoffer, o Gwm Clydach i Bontypridd, bydd pob cyfarfod y Cyngor yn cael ei gynnal ar-lein o 21 Tachwedd 2023 hyd nes y byddwn ni'n rhoi gwybod fel arall. Rydyn ni'n rhagweld y bydd yr holl waith symud yn cael ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2024 pan fydd cyfarfodydd hybrid yn ailddechrau.

Tra bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar-lein, dylai aelodau'r cyhoedd sy'n dymuno siarad mewn cyfarfod fod yn effro i'r ffaith y byddan nhw'n gwneud hynny ar Zoom.

Cyngor

Y Cyngor yw'r prif fforwm i'r 75 Aelod Lleol drafod materion polisi o bwys sylweddol i'r Cyngor a phobl Rhondda Cynon Taf.

 

Pwyllgorau Rheoleiddio

Cafodd y Pwyllgorau Rheoleiddio eu penodi gan y Cyngor ac maen nhw'n cyflawni swyddogaethau penodol sydd wedi'u rhoi iddyn nhw o dan bwerau dirprwyedig.

 

Pwyllgorau Craffu

Mae'r Cyngor wedi sefydlu 4 Pwyllgor Craffu allweddol, sy'n goruchwylio 8 portffolio'r Cabinet ac yn herio gwaith y Cabinet trwy adolygu agweddau ar gynnal gwasanaethau yn Rhondda Cynon Taf.

 

Mae trefniadau Craffu ar y Cyd hefyd wedi cael eu cyflwyno gydag Awdurdodau Lleol eraill mewn perthynas â chraffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Pwyllgorau Llywodraethu

Mae'r Cyngor wedi sefydlu nifer o Bwyllgorau i gyflawni rolau penodol yn yr Awdurdod Lleol wrth sicrhau ei fod yn cadw at safonau ymddygiad uchel.

 

Cynllun Dirprwyo'r Arweinydd – Diweddariad i Adran 3A

Byrddau, Paneli a Fforymau wedi'u penodi gan Arweinydd y Cyngor i gynorthwyo â phroses benderfynu'r Cyngor.

 

Pwyllgorau Allanol

Mae manylion y pwyllgorau sydd heb eu cynnwys yn Aelodaeth Pwyllgorau'r Cyngor neu Gynllun Dirprwyo'r Arweinydd ar gael yma.

 

Arall