Agenda

Cyswllt: Ms J Nicholls - Principle Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

 

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.         Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 399 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar15.07.2021

 

3.

DOLENNI YMGYNGHORI

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

YMCHWIL A CHRAFFU

Mae cyfleuster ymchwil craffu ar gael yn Uned Busnes y Cyngor i gynorthwyo Aelodau â'u cyfrifoldebau craffu a'u rolau'n Aelodau Etholedig. Mae ymchwil o'r fath y n cryfhau rhaglenni gwaith y Pwyllgorau er mwyn sicrhau bod pynciau sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn cael eu nodi. Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith ymchwil, e-bostiwch: Craffu@rctcbc.gov.uk

5.

GWASANAETHAU DIWYLLIANNOL, TWRISTIAETH A THREFTADAETH pdf icon PDF 588 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CODI SBWRIEL

7.

Y Newyddion Diweddaraf am Gasglu Gwastraff Gwyrdd

8.

ADOLYGIAD Y CADEIRYDD A DOD Â'R CYFARFOD I BEN

Myfyrio ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen.

 

 

 

9.

Busnes Brys

To consider any items, which the Chairman, by reason of special circumstances, is of the opinion should be considered at the meeting as a matter of urgency.