Agenda

Lleoliad: Virtual

Cyswllt: Sarah Daniel - Senior Democratic Services Officer  07385 085 169

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Gynghorwyr, yn unol â gofynion Cod Ymddygiad y Cyngor.

 

Nodwch:

 

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.         Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 122 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 11 Chwefror 2021.

3.

YR WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS pdf icon PDF 272 KB

4.

PARTNERIAETH GORFODI PARCIO pdf icon PDF 120 KB

5.

Newidiadau i Gasgliadau Gwastraff Gwyrdd

6.

ADOLYGIAD Y CADEIRYDD

Adlewyrchu ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen

7.

YMCHWIL A CHRAFFU

Mae modd manteisio ar y cyfleuster ymchwil a chraffu, sy'n cael ei gyflawni gan Swyddog Ymchwil a Chraffu Aelodau'r Cyngor er mwyn helpu'r Aelodau i ymgymryd â'u cyfrifoldebau o ran craffu a'u gwaith ehangach. Mae gwaith o’r fath yn atgyfnerthu rhaglenni gwaith y  Pwyllgorau Craffu er mwyn sicrhau bod pynciau sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn cael eu trafod. Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith ymchwil, e-bostiwch: Craffu@rctcbc.gov.uk

 

 

 

8.

DOLENNI YMGYNGHORI

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

9.

Busnes Brys

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.