Agenda

Lleoliad: Virtual

Cyswllt: Mrs S Daniel, Senior Democratic Services Officer  07385 086 169

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT

 

 Derbyndatganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

Nodwch:

1. Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

 

2. Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 109 KB

 

 Derbyncofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor CraffuCynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 23/09/2020

 

4.

Rhaglen Waith ar gyfer y Dyfodol pdf icon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Effaith Covid-19 ar Ailgylchu a Gwastraff Gweddilliol yn RhCT pdf icon PDF 104 KB

6.

ADOLYGIAD Y CADEIRYDD A DOD Â'R CYFARFOD I BEN

Myfyrioar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen

 

7.

Busnes Brys

Trafodunrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.