Agenda

Lleoliad: Council Chamber, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Park, Tonypandy, CF40 2XX

Cyswllt: Ms J Nicholls - Principle Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Noder:

 

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.   Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 208 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 14 Tachwedd 2019.

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Gwasanaeth - Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu

3.

Adborth Craffu (Ymateb y Cabinet) - Argymhellion Gwastraff Cymunedol pdf icon PDF 80 KB

Derbyn ymateb y Cabinet i'r argymhellion a luniwyd gan y Gweithgor Craffu a sefydlwyd i drafod gwastraff cymunedol.

 

4.

Adroddiadau er gwybodaeth

Mae'r adroddiadau canlynol wedi'u darparu er gwybodaeth i'r Aelodau:

Adroddiad gwybodaeth

 

 

(I'r Aelodau gydnabod yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn yr adroddiad(au). Mae modd anfon unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r eitem i Craffu@rctcbc.gov.uk)

 

5.

Dolenni Ymgynghori

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

 

Adroddiadau'r Swyddogion

6.

Mannau Agored Rhondda Cynon Taf - Parciau, Ardaloedd Chwarae a Chaeau pdf icon PDF 1 MB

 

Derbyn adroddiad gan Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau cymunedol mewn perthynas â Pharciau, Ardaloedd Chwarae a Chaeau'r Cyngor.

 

7.

Materion Brys

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.