Agenda

Lleoliad: Committee Room 1, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Park, Tonypandy, CF40 2XX

Cyswllt: Ms J Nicholls - Principle Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodyn:

 

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.   Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 211 KB

To approve as an accurate record the minutes of the meeting held on the 12th September 2019.

ADRODDIADAU'R CYFARWYDDWR GWASANAETH – GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD A CHYFATHREBU

3.

Rhaglen Waith y Pwyllgor Craffu ar gyfer 2019-20 pdf icon PDF 291 KB

Trafod rhaglen waith y Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2019/2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Dolenni Ymgynghori

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthansol i'w ystyried gan y Pwyllgor.

 

ADRODDIADAU SWYDDOGION

5.

Diweddariad - Ailgylchu pdf icon PDF 257 KB

Derbyn diweddariad gan Gyfarwyddwr y Gyfadran - Ffyniant, Datblygu a Gwasanaethau Rheng Flaen mewn perthynas â chyflawniad y Cyngor o ran ailgylchu am 6 mis cyntaf 2019/20.

6.

Y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol pdf icon PDF 142 KB

Derbyn adroddiad yngl?n â'r Rhaglen Gyfalaf fanwl ar gyfer y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol

 

7.

Materion Brys

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.