Agenda

Lleoliad: Hybrid

Cyswllt: Sarah Handy - Members Researcher & Scrutiny Officer  07385401942

Cyfryngau

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYFLEUSTER YMCHWIL CRAFFU

Mae cyfleuster ymchwil craffu ar gael yn Uned Busnes y Cyngor i gynorthwyo Aelodau â'u cyfrifoldebau craffu a'u rolau'n Aelodau Etholedig.  Mae ymchwil o'r fath yn cryfhau rhaglenni gwaith y Pwyllgorau er mwyn sicrhau bod pynciau sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn cael eu nodi. Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith ymchwil, e-bostiwch: Craffu@rctcbc.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

 

1.     Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2. Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 209 KB

Derbyn cofnodion o gyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad a gafodd ei gynnal 21 Hydref 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU'R CYFARWYDDWR GWASANAETH – GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD A CHYFATHREBU

Dogfennau ychwanegol:

4.

Dolenni Ymgynghori

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadauperthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU'R SWYDDOGION

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y Strategaeth Ddigidol - yr Wybodaeth Ddiweddaraf pdf icon PDF 741 KB

Cyfle i Aelodau'r Pwyllgor wneud gwaith cyn y cam craffu ar ddrafft o Strategaeth Ddigidol 2022-26.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ymgynghori ar Gyllideb 2022/23 (Cam 1)

Aelodau'r Pwyllgor yn rhoi eu barn yn rhan o broses cam 1 o broses ymgynghori ar Gyllideb 2022/23.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cyflawniad Chwarter 2 pdf icon PDF 2 MB

Aelodau'r Pwyllgor i drafod Adroddiad Cyflawniad Chwarter 2 y Cyngor (2021/22).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad y Cadeirydd a dod â'r cyfarfod i ben

Myfyrio ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen.

 

Dogfennau ychwanegol: