Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX

Cyswllt: Sarah Handy - Members' Researcher & Scrutiny Officer  07385401942

Eitemau
Rhif eitem

1.

Declarations of Interest

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Gynghorwyr, yn unol â gofynion Cod Ymddygiad y Cyngor.

 

Nodwch:

 

1.     Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.  Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 212 KB

Derbyn cofnodion o gyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad a gafodd ei gynnal ar 16 Tachwedd 2020.

 

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR GWASANAETH – GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD A CHYFATHREBU

3.

Dolenni Ymgynghori

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

 

ADRODDIADAU'R SWYDDOGION

4.

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid a Digidol pdf icon PDF 3 MB

Trafod Adroddiad Cyflawniad y Cyngor ar gyfer yr Ail Chwarter (2020/21).

 

 

 

5.

Y Diweddaraf mewn perthynas â Strategaeth Dwristiaeth (Ddrafft) RhCT pdf icon PDF 133 KB

6.

Adolygiad y Cadeirydd a dod â'r cyfarfod i ben

Adlewyrchu ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen.

 

7.

Materion Brys

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn faterion brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.