Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Rhithwir

Cyswllt: Jess Daniel - Gwasanaethau Democrataidd  07385401877

Eitemau
Rhif eitem

85.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr eitem mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.    Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

Cofnodion:

Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor, ni wnaethpwyd unrhyw ddatganiadau mewn perthynas â'r Agenda.

 

 

86.

DEDDF HAWLIAU DYNOL 1998 A PHENDERFYNIADAU RHEOLI DATBLYGU

Nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu materion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu ar faterion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

 

87.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion nhw.

 

 

88.

COFNODION 02.09.21 pdf icon PDF 627 KB

Cadarnhau cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 2 Medi 2021 yn rhai cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau'r cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 2 Medi 2021 yn rhai cywir.

 

89.

NEWID I DREFN YR AGENDA

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r agenda yn cael ei hystyried mewn trefn wahanol yn unol â'r manylion yn y cofnodion isod.

 

90.

CAIS RHIF: 20/0538 pdf icon PDF 219 KB

Adeiladu t? newydd sy'n defnyddio'r trac mynediad presennol ar y safle. (Derbyniwyd Asesiad o'r Effaith Ecolegol diwygiedig ar 16/04/2021) (derbyniwyd cynllun safle'r lleoliad diwygiedig ar 21/07/2021).

TIR AR GLOS TYNYBEDW, TREORCI, CF42 6RN

 

 

Cofnodion:

Adeiladu t? newydd sy'n defnyddio'r trac mynediad presennol ar y safle. (Derbyniwyd Asesiad o'r Effaith Ecolegol diwygiedig ar 16/04/2021) (Derbyniwyd cynllun safle'r lleoliad diwygiedig ar 21/07/2021). TIR AR GLOS TYNYBEDW, TREORCI, CF42 6RN

 

Yn unol â'r gweithdrefnau a gafodd eu mabwysiadu, derbyniodd y Pwyllgor y siaradwyr cyhoeddus canlynol a gafodd bum munud yr un i annerch yr Aelodau yngl?n â'r cynnig uchod:

 

·       Mr P Williams (Asiant)

·       Ms L Lumby (Gwrthwynebydd)

·       Ms B Cennard (Gwrthwynebydd)

Nododd y Pwyllgor nad oedd Mr N Searle (Gwrthwynebydd) a oedd wedi gofyn am gael annerch yr Aelodau yngl?n â'r cais yn bresennol i wneud hynny.

Bu'r Asiant yn gweithredu'r hawl i ymateb i sylwadau'r gwrthwynebydd

Siaradodd yr Aelod Lleol, Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol S Evans, nad yw'n aelod o'r Pwyllgor, am y cais gan fynegi ei gwrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig.

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Cynllunio y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafodaeth hir am y cais, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad Cyfarwyddwr Gwasanaeth Materion Ffyniant a Datblygu, yn amodol ar newid i Amod 8 i gynnwys manylion mynediad newydd i'r bont a'r cwlfert.

(Nodwch: Roedd y Cynghorwr Bwrdeistref Sirol J Williams am gofnodi ei bod hi wedi pleidleisio yn erbyn cymeradwyo'r cais uchod).

(Nodyn: Roedd y cynnig i gynnal ymweliad i'r safle i weld y mynediad i'r priffyrdd yn aflwyddiannus)

 

 

 

91.

CAIS RHIF: 21/0591/10 pdf icon PDF 198 KB

Bloc Stablau a Manège (Tystysgrif Perchenogaeth 'B' diwygiedig wedi dod i law ar 7 Gorffennaf 2021. Cynlluniau diwygiedig â newidiadau i'r safle - ailosod y bloc stablau a lleihau ei faint wedi dod i law ar 31 Awst 2021)

Tir i'r de o 25-41 Stryd Kennard, Tonpentre

 

Cofnodion:

Bloc Stablau a Manège (Tystysgrif Perchenogaeth 'B' diwygiedig wedi dod i law ar 7 Gorffennaf 2021. Cynlluniau diwygiedig â newidiadau i'r safle - ailosod y bloc stablau a lleihau ei faint wedi dod i law ar 31 Awst 2021) Tir i'r de o 25-4 Stryd Kennard, Tonpentre.

 

PENDERFYNWYD gohirio'r cais i gynnal Ymweliad Safle gan y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu er mwyn trafod effaith posibl cymeradwyo bloc o stablau ger y tai preswyl cyfagos.

 

Yng ngoleuni'r penderfyniad uchod, dywedodd y Cadeirydd wrth y sawl a oedd yn bresennol er mwyn annerch y Pwyllgor yngl?n â'r cais yma y byddai raid iddyn nhw wneud cais i annerch y Pwyllgor eto pan fyddai'r mater yn cael ei drafod, pe hoffen nhw wneud hynny.

 

 

92.

CAIS RHIF: 21/1156 pdf icon PDF 295 KB

Ffensio gerddi ac ehangu'r dreif.

14 HEOL-Y-SARN, LLANTRISANT, PONT-Y-CLUN, CF72 8DB

 

 

Cofnodion:

Ffensio'r ardd ac ehangu'r dreif. 14 HEOL-Y-SARN, LLANTRISANT, PONT-Y-CLUN, CF72 8DB

 

Yn unol â'r gweithdrefnau a gafodd eu mabwysiadu, derbyniodd y Pwyllgor y siaradwyr cyhoeddus canlynol a gafodd bum munud yr un i annerch yr Aelodau yngl?n â'r cynnig uchod:

 

·       Ms R Newland (Ymgeisydd)

·       Ms K Nicholls (Gwrthwynebydd)

·       Ms D Nicholls-Davies (Gwrthwynebydd)

 

Bu'r Ymgeisydd yn gweithredu'r hawl i ymateb i sylwadau'r gwrthwynebydd.

 

Cyflwynodd Pennaeth Materion Cynllunio y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafod y cais, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu.

 

93.

CAIS RHIF: 21/0864 pdf icon PDF 410 KB

Amrywio amod 2 (cynlluniau) caniatâd cynllunio 17/0321/10, i leihau uchder canolbwynt a blaen y tyrbin. (Derbyniwyd cynllun diwygiedig gyda'r tyrbin newydd ar 9 Awst 2021).

TIR GER SAFLE TIRLENWI NANT-Y-GWYDDON

 

 

Cofnodion:

Amrywio amod 2 (cynlluniau) caniatâd cynllunio 17/0321/10, i leihau uchder canolbwynt a blaen y tyrbin. (Derbyniwyd cynllun diwygiedig gyda'r tyrbin newydd ar 9 Awst 2021). TIR GER SAFLE TIRLENWI NANT-Y-GWYDDON

 

Siaradodd yr Aelod Lleol, Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol L Jones, nad yw'n aelod o'r Pwyllgor, am y cais gan fynegi ei gwrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig.

 

Amlinellodd y Pennaeth Datblygu Mawr a Buddsoddi gynnwys 15 llythyr 'hwyr' a ddaeth i law yn gwrthwynebu'r cais.

 

Parhaodd i gyflwyno'r cais i'r Pwyllgor ac yn dilyn trafodaeth hirfaith, roedd yr Aelodau'n bwriadu gwrthod y cais uchod yn groes i argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu. Roedd gan yr Aelodau bryderon ynghylch diogelu'r bilen pe bai'r datblygiad yn mynd rhagddo. 

 

O ganlyniad i hynny, cai'r mater ei ohirio tan y cyfarfod priodol nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu fel bod modd derbyn adroddiad gan y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu, a gaiff ei lunio drwy ymgynghori â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol yn ôl yr angen. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y cryfderau a'r gwendidau posibl sydd ynghlwm â gwneud penderfyniad yn groes i argymhelliad swyddog, neu unrhyw reswm arfaethedig neu reswm cynllunio dros wneud penderfyniad o'r fath. Caiff yr adroddiad yma ei ystyried cyn dod i benderfyniad ar y mater.

 

 

94.

CAIS RHIF: 21/0466 pdf icon PDF 382 KB

Trosi'r eglwys yn 8 fflat (Ail-gyflwyno 19/0829/10).

EGLWYS CALFARI, HEOL Y COED, TREFFOREST, PONTYPRIDD

 

 

Cofnodion:

Trosi'r eglwys yn 8 fflat (Ail-gyflwyno cais 19/0829/10). EGLWYS CALFARI, HEOL Y COED, TREFFOREST, PONTYPRIDD

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Cynllunio ei gais i'w Pwyllgor ac, yn dilyn trafodaeth, penderfynodd yr Aelodau wrthod y cais uchod, yn groes i argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu. Roedd hyn am fod yr Aelodau o'r farn nad oedd safon y llety ddigon da, ac roedd ganddyn nhw bryderon byddai'r safle'n cael ei orddatblygu.

 

O ganlyniad i hynny, cai'r mater ei ohirio tan y cyfarfod priodol nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu fel bod modd derbyn adroddiad gan y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu, a gaiff ei lunio drwy ymgynghori â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol yn ôl yr angen. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y cryfderau a'r gwendidau posibl sydd ynghlwm â gwneud penderfyniad yn groes i argymhelliad swyddog, neu unrhyw reswm arfaethedig neu reswm cynllunio dros wneud penderfyniad o'r fath. Caiff yr adroddiad yma ei ystyried cyn dod i benderfyniad ar y mater.

 

 

95.

CAIS RHIF: 21/0661 pdf icon PDF 489 KB

Codi tyrbin gwynt unigol a'r gwaith seilwaith cysylltiedig. (Derbyniwyd y Datganiad Dull Cludo Ceblau ar 2 Awst 2021)

TIR AR FFERM RHIWFELIN FACH, HEOL LLANTRISANT, YNYSMAERDY, LLANTRISANT, PONT-Y-CLUN, CF72 8LQ

 

 

Cofnodion:

Codi tyrbin gwynt unigol a'r gwaith seilwaith cysylltiedig. (Derbyniwyd y Datganiad Dull Cludo Ceblau ar 2 Awst 2021) TIR AR FFERM RHIWFELIN FACH, HEOL LLANTRISANT, YNYSMAERDY, LLANTRISANT, PONT-Y-CLUN, CF72 8LQ

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Cynllunio y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafod y cais, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu, yn amodol ar Gytundeb o dan Adran 106 ar gyfer Cynllun Rheoli Cynefin er mwyn cynnal y gwaith lliniaru a gwaith gwella ecolegol yn Nodyn Ardal Darged 2, fel sydd wedi'i amlinelli yn yr Asesiad Ecolegol.

 

96.

CAIS RHIF: 21/1086 pdf icon PDF 185 KB

Estyniad arfaethedig, addasiadau mewnol, trawsnewid storfa oer ar wahân yn fragdy meicro ar y safle a gosod paneli solar PV ar y to.

TAFARN BUNCH OF GRAPES, 40 HEOL YNYSANGHARAD, PONTYPRIDD, CF37 4DA

 

 

Cofnodion:

Estyniad arfaethedig, addasiadau mewnol, trawsnewid storfa oer ar wahân yn fragdy meicro ar y safle a gosod paneli solar PV ar y to. TAFARN BUNCH OF GRAPES, 40 HEOL YNYSANGHARAD, PONTYPRIDD, CF37 4DA

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais uchod i'r Pwyllgor. Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu.

 

97.

CAIS RHIF: 21/0687 pdf icon PDF 178 KB

2 bâr o dai pâr.

Tir i'r de o Deras y Taf, Cwm Clydach, Tonypandy

 

Cofnodion:

2 bâr o dai pâr. Tir i'r de o Deras y Taf, Cwm Clydach, Tonypandy

 

Darllenodd y Pennaeth Datblygu Mawr a Buddsoddi gynnwys dau

lythyr 'hwyr' gan y Cynghorydd Bwrdeistref Sirol R. Norris, nad yw'n aelod o'r pwyllgor,

a swyddog o Adran Eiddo'r Cyngor, Cyngor Rhondda Cynon

Taf yn gwrthwynebu'r datblygiad arfaethedig.

 

Cyflwynodd y Pennaeth Datblygu Mawr a Buddsoddi y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafod y cynnig, PENDERFYNWYD gohirio'r cais er mwyn i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu gynnal Ymweliad Safle i archwilio'r mater ynghylch yr hawliau tramwy.

 

 

98.

CAIS RHIF: 21/1020 pdf icon PDF 274 KB

Newid Defnydd Arfaethedig o siop fanwerthu i siop gludfwyd

27 Stryd y Nant, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1RB

 

Cofnodion:

Newid Defnydd Arfaethedig o siop fanwerthu i siop gludfwyd 27 Stryd y Nant, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1RB

 

Amlinellodd y Pennaeth Datblygu Mawr a Buddsoddi gynnwys llythyr 'hwyr' a ddaeth i law gan fusnes gerllaw a oedd yn gwrthwynebu'r cais.

 

Parhaodd drwy gyflwyno'r cais uchod i'r Pwyllgor. Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNODD yr Aelodau gymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu.

 

 

 

 

 

99.

CAIS RHIF: 20/0158/10 pdf icon PDF 332 KB

Dymchwel 2 adeilad masnachol presennol er mwyn adeiladu adeilad newydd, pwrpasol gyda storfa / ystafell dorri ac ystafell arddangos ynghyd â maes parcio, tirlunio a gwaith ategol. (Derbyniwyd Adroddiad Ystlumod 26/10/20) (Derbyniwyd Dadansoddiad Llwybr i Gerbydau 29/01/21) (Derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig 07/07/21).

Leeway Carpets and Flooring, 500-555 Ffordd Llantrisant, Penycoedcae,Pontypridd, CF37 1PL

 

 

Cofnodion:

Dymchwel 2 adeilad masnachol presennol er mwyn adeiladu adeilad newydd, pwrpasol gyda storfa / ystafell dorri ac ystafell arddangos ynghyd â maes parcio, tirlunio a gwaith ategol. (Derbyniwyd Adroddiad Ystlumod 26/10/20) (Derbyniwyd Dadansoddiad Llwybr i Gerbydau 29/01/21) (Derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig 07/07/21). Leeway Carpets and Flooring, 500-555 Ffordd Llantrisant, Penycoedcae, Pontypridd, CF37 1PL

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais uchod i'r Pwyllgor. Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu.

 

100.

CAIS RHIF: 21/1193 pdf icon PDF 191 KB

Gwaredu amod 13 (waliau cynnal) o ganiatâd cynllunio cyf: 21/0378/08.

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, Rhodfa'r Tresi Aur, Cwm-bach

 

Cofnodion:

Gwaredu amod 13 (waliau cynnal) o ganiatâd cynllunio cyf: 21/0378/08. Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, Rhodfa'r Tresi Aur, Cwm-bach

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais uchod i'r Pwyllgor. Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu.

 

101.

CAIS RHIF: 21/1088/10 pdf icon PDF 223 KB

Llwyfan wedi'i godi yng nghefn cartref preswyl 3 llawr i'w ddefnyddio feldihangfa dân. (Ailgyflwyno cais 21/0442/10).

25 Stryd Thomas, Tonypandy.

 

 

Cofnodion:

Llwyfan wedi'i godi yng nghefn cartref preswyl 3 llawr i'w ddefnyddio fel dihangfa dân. (Ailgyflwyno cais 21/0442/10). 25 Stryd Thomas, Tonypandy.

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Cynllunio'r cais i'r Pwyllgor ac, yn dilyn trafodaeth, penderfynodd yr Aelodau gymeradwyo'r cais, yn groes i argymhellion y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu. Roedd hyn am eu bod nhw o'r farn na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith ormesol nac yn arwain at edrych dros eiddo cyfagos. O ganlyniad i hynny, cai'r mater ei ohirio tan y cyfarfod priodol nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu fel bod modd derbyn adroddiad gan y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu, a gaiff ei lunio drwy ymgynghori â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol yn ôl yr angen. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y cryfderau a'r gwendidau posibl sydd ynghlwm â gwneud penderfyniad yn groes i argymhelliad swyddog, neu unrhyw reswm arfaethedig neu reswm cynllunio dros wneud penderfyniad o'r fath. Caiff yr adroddiad yma ei ystyried cyn dod i benderfyniad ar y mater.

 

 

102.

GWYBODAETH I AELODAU SY'N YMWNEUD Â'R CAMAU GWEITHREDU WEDI'U CYMRYD O DAN BWERAU DIRPRWYEDIG pdf icon PDF 109 KB

Rhoi gwybod i Aelodau am y canlynol, ar gyfer y cyfnod 27/09/2021 – 08/10/2021

 

Penderfyniadau Cynllunio a Gorfodi – Apeliadau a Dderbyniwyd.

Penderfyniadau Dirprwyedig – Ceisiadau wedi'u cymeradwyo a'u gwrthod gyda rhesymau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNODD yr Aelodau dderbyn adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Materion Cynllunio mewn perthynas â'r Penderfyniadau Apeliadau Cynllunio a Gorfodi a ddaeth i law, Cymeradwyaethau Penderfyniadau a Gwrthodiadau Dirprwyedig gyda rhesymau, Trosolwg o Achosion Gorfodi a Phenderfyniadau Gorfodi Dirprwyedig ar gyfer y cyfnod 27/09/2021 – 08/10/2021.