Agenda

Lleoliad: Hybrid

Cyswllt: Jess Daniel - Democratic Services  07385401877

Cyfryngau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

1.     Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr eitem mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.     Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DEDDF HAWLIAU DYNOL 1998 A PHENDERFYNIADAU RHEOLI DATBLYGU

Nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu materion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion 21.10.21 pdf icon PDF 624 KB

Cadarnhau'r cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU A ARGYMHELLIR AR GYFER EU CYMERADWYO GAN Y CYFARWYDDWR MATERION FFYNIANT A DATBLYGU

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF: 20/1381 pdf icon PDF 263 KB

Trosi'r llawr cyntaf presennol yn chwe fflat gyda chyfleusterau en-suite a chreu mannau parcio cysylltiedig. (Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 27/03/2021).

Tafarn Tynte Hotel, Yr Heol Fawr, Tyntetown, Abercynon, Aberpennar

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF: 21/0798 pdf icon PDF 295 KB

Bloc llety gwestai deulawr arfaethedig (derbyniwyd cynllun â ffin llinell goch ddiwygiedig 16/09/21)

Tafarn y New Inn, Coedlan Smiths, Rhigos, Aberdâr

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF: 21/0805 pdf icon PDF 328 KB

Amrywio amod 1(c) i ganiatáu blwyddyn arall ar gyfer cyflwyno materion wedi'u cadw'n ôl ac estyn amod 1(d) am gyfnod o flwyddyn er mwyn dechrau'r datblygiad. Newid geiriad Amod 11 i ganiatáu ar gyfer dull graddol o ddatblygu'r safle (Derbyniwyd y disgrifiad diwygiedig ar 17/09/2021)

Stryd Blake, Maerdy, Glynrhedynog

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF: 21/1165 pdf icon PDF 268 KB

Newid defnydd o safle i deithwyr i fan storio carafanau.

Stable View,Heol yr Arhosfa, Rhigos, Aberdâr

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF: 21/1179 pdf icon PDF 291 KB

Dymchwel The Dragon (The Bridge Inn gynt) a Rhif 1 Stryd Saron, a chodi 5 uned bwrpasol i fyfyrwyr (sui generis). Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 19/10/21.

The Dragon Inn a Rhif 1 Stryd Saron, Trefforest, Pontypridd

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS RHIF: 21/1308 pdf icon PDF 183 KB

Adeiladu uned ddiwydiannol unllawr (at ddefnydd dosbarth B1, B2 neu B8) yn lle hen adeilad wedi'i ddifrodi gan dân

Unedau 1 a 2, Enterprise House, Heol y Gamlas, Cwmbach, Aberdâr

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU A ARGYMHELLIR AR GYFER EU GWRTHOD GAN Y CYFARWYDDWR MATERION FFYNIANT A DATBLYGU

Dogfennau ychwanegol:

11.

CAIS RHIF: 21/1190 pdf icon PDF 255 KB

Newid defnydd hen adeilad swyddfa (Defnydd Dosbarth A2) i 12 fflat (Defnydd Dosbarth C3a) a gweithiau cysylltiedig.

Marchant Harris and Co, Siambrau Biwt, 54-55 Stryd Biwt, Aberdâr

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

12.

GWYBODAETH I AELODAU SY'N YMWNEUD Â'R CAMAU GWEITHREDU WEDI'U CYMRYD O DAN BWERAU DIRPRWYEDIG pdf icon PDF 109 KB

Rhoi gwybod i Aelodau am y canlynol, ar gyfer y cyfnod 15/11/2021 – 19/11/2021.

 

Penderfyniadau Cynllunio a Gorfodi – Apeliadau a Dderbyniwyd.

Penderfyniadau Dirprwyedig – Ceisiadau wedi'u cymeradwyo a'u gwrthod gyda rhesymau.

Trosolwg o Achosion Gorfodi.

Penderfyniadau Gorfodi Dirprwyedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Materion Brys

Trafod unrhyw faterion sydd, yn ôl doethineb y Cadeirydd, yn rhai brys yng ngoleuni amgylchiadau arbennig.

 

Dogfennau ychwanegol: