Agenda

Cyswllt: Jess Daniel - Gwasanaethau Democrataidd  07385401877

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr eitem mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.    Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

2.

DEDDF HAWLIAU DYNOL 1998 A PHENDERFYNIADAU RHEOLI DATBLYGU

Nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu materion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

3.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

 

4.

Cofnodion 07.10.21 pdf icon PDF 668 KB

Cadarnhau'r cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 7 Hydref 2021.

 

CEISIADAU A ARGYMHELLIR AR GYFER EU CYMERADWYO GAN Y CYFARWYDDWR MATERION FFYNIANT A DATBLYGU

5.

CAIS RHIF: 20/1380 pdf icon PDF 192 KB

Cabanau glampio i'w gosod ar gyfer gwyliau (cynlluniau diwygiedig cyf. 26/01/2021) (Cynllun Trefniant Draenio Carthffosiaeth cyf. 30/07/21)

Fferm Pencaedrain, Teras Dinas i Goed Wernhir, Rhigos, Aberdâr, SA11 5NF

 

6.

CAIS RHIF: 21/1108/10 pdf icon PDF 158 KB

Estyniad deulawr arfaethedig i gefn yr eiddo.

45 Clos Brenin, Brynsadler, Pont-y-clun, CF72 9GA

 

7.

CAIS RHIF: 21/1122/10 pdf icon PDF 383 KB

Cadw deciau a ffens yr ardd gefn.
86 Y Cwmwd, Cwmdâr, Aberdâr, CF44 8AQ

 

CEISIADAU A ARGYMHELLIR AR GYFER EU GWRTHOD GAN Y CYFARWYDDWR MATERION FFYNIANT A DATBLYGU

8.

CAIS RHIF: 21/1208/10 pdf icon PDF 166 KB

Adeiladu annedd newydd gyda garej ynghlwm.

Tir ger Cartref Melys, Heol Llechau, Aberllechau, Porth, CF39 0PP

 

ARCHWILIAD O'R SAFLE

9.

CAIS RHIF: 21/0591/10 pdf icon PDF 136 KB

Bloc Stablau a Manège (Tystysgrif Perchenogaeth 'B' diwygiedig wedi dod i law ar 7 Gorffennaf 2021. Cynlluniau diwygiedig â newidiadau i'r safle - ailosod y bloc stablau a lleihau ei faint wedi dod i law ar 31 Awst 2021)

Tir i'r de o 25-41 Stryd Kennard, Tonpentre, Pentre

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU WEDI'U GOHIRIO

10.

CAIS RHIF: 21/1088/10 pdf icon PDF 314 KB

Llwyfan wedi'i godi yng nghefn cartref preswyl 3 llawr i'w ddefnyddio fel dihangfa dân. (21/0442/10 wedi'i ailgyflwyno - Derbyniwyd y cynllun yn rhoi manylion am ffens â sgrin arfaethedig ar 13/09/2021).

25 Stryd Thomas, Tonypandy, CF40 2AH

 

ADRODDIAD ER GWYBODAETH

11.

GWYBODAETH I AELODAU SY'N YMWNEUD Â'R CAMAU GWEITHREDU WEDI'U CYMRYD O DAN BWERAU DIRPRWYEDIG pdf icon PDF 108 KB

Rhoi gwybod i Aelodau am y canlynol, ar gyfer y cyfnod 25/10/2021 – 12/11/2021

 

Penderfyniadau Cynllunio a Gorfodi – Apeliadau a Dderbyniwyd.

Penderfyniadau Dirprwyedig – Ceisiadau wedi'u cymeradwyo a'u gwrthod gyda rhesymau.

Trosolwg o Achosion Gorfodi.

Penderfyniadau Gorfodi Dirprwyedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Materion Brys

To consider any items which the Chairman by reason of special circumstances is of the opinion should be considered at the Meeting as a matter of urgency.