Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Rhithwir

Cyswllt: Jess Daniel - Gwasanaethau Democrataidd  07385401877

Eitemau
Rhif eitem

61.

Croeso ac Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Daeth ymddiheuriad am absenoldeb gan Gynghorydd y Fwrdeistref Sirol J Bonetto.

 

62.

DATGAN BUDDIANT

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Nodwch:

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr eitem mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.    Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

Cofnodion:

Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor, roedd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol D Grehan wedi datgan buddiant personol mewn perthynas â Chais 21/0960/10 - Tynnu'r ardal deciau uchel bresennol a gosod deciau uchel newydd y tu ôl i'r eiddo. 57 TREM OCHR Y BRYN, PONTYPRIDD, CF37 2LG

“Rydw i'n adnabod yr ymgeisydd”.

 

63.

DEDDF HAWLIAU DYNOL 1998 A PHENDERFYNIADAU RHEOLI DATBLYGU

Nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu materion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi y dylai Aelodau o'r Pwyllgor, wrth benderfynu materion rheoli datblygu ger eu bron, roi sylw i'r Cynllun Datblygu ac, i'r graddau y bo hynny yn berthnasol, i unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. Rhaid i Aelodau, wrth ddod i benderfyniadau, sicrhau nad ydyn nhw'n gweithredu mewn modd sy'n anghyson â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel y'i hymgorfforwyd mewn deddfwriaeth gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

 

64.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac i weithredu mewn modd sy'n anelu at sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

 

65.

Cofnodion pdf icon PDF 614 KB

Cadarnhau cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 12 Awst 2021.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau'r cofnodion o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 12 Awst 2021 yn rhai cywir.

 

66.

CAIS RHIF: 21/0256/10 pdf icon PDF 279 KB

Newid defnydd eiddo masnachol yn rhannol i eiddo preswyl er mwyn creu dau adeilad masnachol ac wyth fflat, ynghyd â gwaith cysylltiedig (Derbyniwyd Adroddiad Canlyniadau Llifogydd ar 05/07/2021, a derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig ar 07/07/2021).

22-22A STRYD CAERDYDD, ABERDÂR, CF44 7DP

 

Cofnodion:

Newid defnydd eiddo masnachol yn rhannol i eiddo preswyl er mwyn creu dau adeilad masnachol ac wyth fflat, ynghyd â gwaith cysylltiedig (Derbyniwyd Adroddiad Canlyniadau Llifogydd ar 05/07/2021, a derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig ar 07/07/2021). 22-22A STRYD CAERDYDD, ABERDÂR, CF44 7DP

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cynllunio y cais i'r Pwyllgor ac yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD gohirio'r cais er mwyn i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu gynnal Ymweliad Safle i drafod effaith bosibl yr estyniad arfaethedig ar y stryd, yr effaith ar gyfleusterau parcio a man storio ar gyfer gwastraff.

 

67.

CAIS RHIF: 21/0521/10 pdf icon PDF 172 KB

Codi adeilad allanol a gwneud addasiadau i'r deciau presennol yn yr ardd gefn a chodi ffens i gefn ac ochr ddeheuol ffiniau'r ardd gefn (derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 16/08/21).

BYNGLO PHILDEN, STRYD RHYS, TREALAW, TONYPANDY, CF40 2QQ

 

Cofnodion:

Codi adeilad allanol a gwneud addasiadau i'r deciau presennol yn yr ardd gefn a chodi ffens i gefn ac ochr ddeheuol ffiniau'r ardd gefn (derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 16/08/21). BYNGLO PHILDEN, STRYD RHYS, TREALAW, TONYPANDY, CF40 2QQ

 

Cyflwynodd y Pennaeth Materion Datblygu a Buddsoddi Sylweddol y cais uchod i'r Pwyllgor. Yn dilyn trafodaeth hir, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr - Materion Ffyniant a Datblygu, yn amodol ar ddiwygio amod 1, fel a ganlyn:

 

1. Cyn pen 56 diwrnod o ddyddiad y caniatâd hwn, bydd y dec presennol yn cael ei newid yn unol â'r cynlluniau sy'n cael ei ganiatáu. Cyn manteisio ar y deciau newydd, rhaid gosod sgriniau preifatrwydd ar ochr ogleddol, ddeheuol a gorllewinol y strwythur. Bydd manylion y rhain yn cael eu cyflwyno a'u cymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gyntaf. Rhaid gosod y sgriniau preifatrwydd yn unol â'r manylion wedi'u cymeradwyo a rhaid iddyn nhw aros yna am byth.

 

Rheswm: Diffinio maint y caniatâd hwn ac amddiffyn preifatrwydd ac amwynder y trigolion cyfagos, yn unol â Pholisi AW5 Cynllun Datblygu Lleol Rhondda Cynon Taf.

 

68.

CAIS RHIF: 21/0924/10 pdf icon PDF 179 KB

Newidiadau allanol a mewnol i ddefnydd presennol A1 (Siopau) a galluogi defnydd ychwanegol - A2 (Ariannol a Phroffesiynol), A3 (Bwyd a Diod) a B1 (Busnes) a gwaith tirlunio caled tu allan i'r llawr gwaelod a'r islawr.

LLAWR GWAELOD AC ISLAWR 56 - 58 STRYD Y TAF, PONTYPRIDD, CF37 4TD

 

Cofnodion:

Newidiadau allanol a mewnol i ddefnydd presennol A1 (Siopau) a galluogi defnydd ychwanegol - A2 (Ariannol a Phroffesiynol), A3 (Bwyd a Diod) a B1 (Busnes) a gwaith tirlunio caled tu allan i'r llawr gwaelod a'r islawr. LLAWR GWAELOD AC ISLAWR 56 - 58 STRYD Y TAF, PONTYPRIDD, CF37 4TD

 

Amlinellodd y Pennaeth Cynllunio gynnwys llythyr 'hwyr' gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n gwrthwynebu'r cais.

 

Cyflwynodd Pennaeth Materion Cynllunio y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafod y cais, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu.

 

69.

CAIS RHIF: 21/0960/10 pdf icon PDF 289 KB

Tynnu'r ardal deciau uchel bresennol a gosod deciau uchel newydd y tu ôl i'r eiddo.

57 TREM OCHR Y BRYN, PONTYPRIDD, CF37 2LG

 

 

Cofnodion:

Tynnu'r ardal deciau uchel bresennol a gosod deciau uchel newydd y tu ôl i'r eiddo. 57 TREM OCHR Y BRYN, PONTYPRIDD, CF37 2LG

 

(Nodwch: Cyhoeddodd Gynghorydd y Fwrdeistref Sirol P Jarman fuddiant personol mewn perthynas â chais 21/0960/10 “Rydw i'n adnabod yr ymgeisydd.”)

 

(Nodwch: Cyhoeddodd Gynghorydd y Fwrdeistref Sirol J Williams fuddiant personol mewn perthynas â chais 21/0960/10 “Rydw i'n adnabod yr ymgeisydd.”)

 

Cyflwynodd Pennaeth Materion Cynllunio y cais i'r Pwyllgor. Ar ôl trafod y cais, PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu.

 

70.

GWYBODAETH I AELODAU SY'N YMWNEUD Â'R CAMAU GWEITHREDU WEDI'U CYMRYD O DAN BWERAU DIRPRWYEDIG pdf icon PDF 110 KB

Rhoi gwybod i'r Aelodau am y canlynol, am y cyfnod 23/08/2021 - 03/09/2021.

 

Penderfyniadau Cynllunio a Gorfodi – Apeliadau a Dderbyniwyd.

Penderfyniadau Dirprwyedig – Ceisiadau wedi'u cymeradwyo a'u gwrthod gyda rhesymau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNODD yr Aelodau dderbyn adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Materion Cynllunio mewn perthynas â'r Penderfyniadau Apeliadau Cynllunio a Gorfodi a ddaeth i law, Cymeradwyaethau Penderfyniadau a Gwrthodiadau Dirprwyedig gyda rhesymau, Trosolwg o Achosion Gorfodi a Phenderfyniadau Gorfodi Dirprwyedig ar gyfer y cyfnod 23/08/2021 – 03/09/2021.