Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws Penderfyniad: Argymhellion wedi'u Cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid a Digidol ganlyniadau ail gam yr ymgynghoriad ar y Gyllideb i'r Cabinet er mwyn i'r Aelodau ystyried a diwygio'r strategaeth gyllideb ddrafft yr hoffent ei hargymell i'r Cyngor yn y cyfarfod ar 10 Mawrth 2021.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr fod yr adborth wedi'i atodi i'r adroddiad a'i fod yn cynnwys adborth Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad y Cyngor a Fforwm Cyllideb yr Ysgol.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr wrth y Cabinet fod yr adroddiad yn cynnwys:

·         Cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor o 2.65%, a fyddai'n cynyddu'r bwlch cyllideb sy'n weddill o £182,000;

·         Cyllideb Ysgolion sydd â chynnydd o £2.2 miliwn o £161.6 miliwn i £163.8 miliwn er mwyn cwmpasu yr holl bwysau chwyddiant a nifer y disgyblion yn llawn, gan gynnwys costau uwch Ardrethi Annomestig.

·         Cyflawni arbedion effeithlonrwydd o £4.6 miliwn;

·         Nodwyd nifer o feysydd ar gyfer adnoddau a buddsoddiad ychwanegol, gan gynnwys y canlynol:

Ø  Cynllun rhyddhad lleol - Ardrethi Annomestig  

Ø  Costau parcio

Ø  Newid yn yr Hinsawdd a Lleihau Carbon

Ø  Graddedigion    

Ø  Cefnogi Lles

Ø  Ffïoedd a chostau

Ø  Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd - Adnoddau Ychwanegol

Ø  Cymorth Atal Llifogydd

Ø  Carfan Torri Gordyfiant

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr, er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch cyllidebol sy'n weddill, y cynigiwyd y dylid dyrannu £ 0.711 miliwn o'r gronfa Ariannu Drosiannol ar gyfer 2021/22, a oedd yn cynnwys penderfyniad y Cabinet i rewi taliadau caeau 3G ar gyfer 2021/22.

 

Diolchodd yr Arweinydd i'r Cyfarwyddwr a'r tîm ariannol am yr adroddiad cadarn gerbron y Cabinet.

 

Eglurodd yr Arweinydd fod y gefnogaeth arfaethedig o £50,000 i fusnesau yn ychwanegol at y gefnogaeth a ddarparwyd gan y Cyngor yn y flwyddyn flaenorol. Ar ben hynny, dywedodd yr Arweinydd fod y Cymorth Atal Llifogydd arfaethedig gwerth £50,000 yn ychwanegol at y refeniw ychwanegol o £0.5 miliwn a oedd wedi'i ymgorffori yn y gyllideb i ariannu timau Draenio parhaus ychwanegol a bod y Rhaglen Gyfalaf yn cynnwys £6-8 miliwn o ran y cynigion a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gwaith lliniaru llifogydd.

 

O ran y cynnydd arfaethedig o 2.65% yn Nhreth y Cyngor, nododd yr Arweinydd, ei fod ymhlith yr isaf yng Nghymru a'i fod yn falch o nodi'r lefel uchel o gefnogaeth gan breswylwyr yn ystod yr ymgynghoriad.

 

O ran cyllid ar gyfer ysgolion, nododd yr Arweinydd fod y gyllideb arfaethedig yn amddiffyn pwysau ysgolion ond eglurodd fod angen buddsoddiad sylweddol mewn ysgolion o ran dal i fyny. Dywedodd yr Arweinydd y byddai Llywodraeth Cymru yn debygol o wneud dyraniad o fewn ei gyllideb, yn amodol ar gyhoeddi Setliad y DU.

 

Manteisiodd y Dirprwy Arweinydd ar y cyfle i ganmol y broses ymgynghori drylwyr a chynhwysfawr, gan gydnabod y dull digidol arloesol a gymerwyd oherwydd y cyfyngiadau. Nododd y Dirprwy Arweinydd fod y Cyngor wedi ymgysylltu â mwy na 1500 o drigolion trwy'r broses a bod y gefnogaeth i'r cynigion yn gadarnhaol ar y cyfan.

 

Roedd yr Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol hefyd yn hapus i gefnogi'r adroddiad ac roedd o'r farn bod y broses ymgynghori wedi dangos bod trigolion RhCT yn cefnogi'r cyfeiriad a gymerwyd gan y Cyngor a'i flaenoriaethau ar gyfer gwella i raddau helaeth.

 

PENDERFYNODD y Cabinet:

1.    Argymell y Strategaeth Gyllideb i'r Cyngor ar 10 Mawrth 2021, yn ddarostyngedig i'r gwelliant a ganlyn:

1.    Er mwyn darparu ar gyfer penderfyniad y Cabinet i rewi taliadau caeau 3G ar gyfer 2021/22, mae'r dyraniad o £0.709 miliwn o Gyllid Pontio ar gyfer 2021/22 yn cael ei ddiwygio i £ 0.711 miliwn; a

2.    Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Digidol i newid lefel y cyfraniad o'r Gronfa Cynllunio Ariannol Tymor Canolig a Thrawsnewid Gwasanaeth, o ganlyniad i unrhyw newid i lefelau adnoddau'r Cyngor a gyhoeddwyd yn y Setliad Llywodraeth Leol Terfynol; 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 25/02/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/02/2021 - Cabinet

Dogfennau Cysylltiedig: